ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 ประกาศ อบต.โคกกลาง
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 65
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมืองดรับ-งดให้-ของขวัญในทุกเทศกาล
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566  ประกาศ doc220230321144855.jpg doc320230321144855.jpg doc420230321144855.jpg   21-03-2566  1  1
2   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  a   14-03-2566  1  1
3   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  a   13-03-2566  4  2
4   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  a   13-03-2566  3  3
5   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM 2.5  a   09-03-2566  5  2
6   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง การขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  a   09-03-2566  4  1
7   นโยบาย หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  นโยบายการความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นโยบาย (Internai Auditing Policy) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง   20-02-2566  12  6
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  doc120230206115809.jpg   06-02-2566  24  4
9   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   13-01-2566  14  4
10   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง????ภาษีป้าย????องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ2566  doc120230119113108.jpg doc220230119113108.jpg doc320230119113108.jpg doc420230119113108.jpg doc520230119113108.jpg   03-01-2566  33  1
11   ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566  doc120221214144518.png   14-12-2565  65  3
12   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221201093818.jpg   01-12-2565  66  2
13   ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3)ประจำปี 2566  doc120221111090147.jpg   11-11-2565  87  1
14   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนและผู้ดูแลระบบ ADMIN ทะเบียนพาณิชย์  doc120221111090028.jpg   11-11-2565  91  2
15   ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ประจำวันที่ 17 กพ.2565  a1   17-02-2565  129  6
16   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง เรื่องประกาศปิดหมู่บ้าน เฉพาะคุ้มในหมู่8 บ้านโนนค้อทอง  เอกสารแนบ   25-01-2565  126  5
17   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   21-01-2565  131  11
18   การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ    21-01-2565  132  0
19   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565  doc120220120034018.jpg   20-01-2565  126  10
20   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   19-01-2565  138  8
21   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565  การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 doc520220118042723.jpg doc620220118042723.jpg   18-01-2565  127  37
22   ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   16-01-2565  122  3
23   ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   10-01-2565  115  3
24   ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการลักล้อบนำเข้าและจำหน่ายบุรี่ละเมิดเครื่องหมายการค้าการยาสูบ แห่งประเทศไทย (บุหรี่ปลอม)  เอกสารแนบ   05-01-2565  116  3
25   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   05-01-2565  120  1
26   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  เอกสารแนบ   01-01-2565  108  1
27   ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.พนมดงรัก  เอกสารแนบ   28-12-2564  116  3
28   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพนมดงรัก  เอกสารแนบ   28-12-2564  119  4
29   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  112  6
30   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  113  4
31   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  117  4
32   ประชาสัมพันธ์ (No Gift Policy) อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   21-12-2564  117  16
33   วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เอกสารแนบ   05-12-2564  110  3
34   วันที่ 27 พ.ย.2564 หมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 11 หมู่บ้าน  เอกสารแนบ   27-11-2564  114  3
35   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   24-11-2564  116  2
36   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   23-11-2564  114  5
37   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   12-11-2564  126  10
38   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   11-11-2564  112  1
39   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   09-11-2564  110  2
40   ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง.  เอกสารแนบ   03-11-2564  125  6
41   ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2565  เอกสารแนบ   03-11-2564  122  2
42   ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  เอกสารแนบ   03-11-2564  121  2
43   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   26-10-2564  120  5
44   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   21-10-2564  119  3
45   กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  เอกสารแนบ   19-10-2564  118  3
46   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   15-10-2564  117  2
47   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-10-2564  129  8
48   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   06-10-2564  116  9
49   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   05-10-2564  130  4
50   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ   05-10-2564  120  12
51   จดหมายข่าว  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   05-10-2564  123  2
52   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   24-08-2564  123  3
53   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  130  5
54   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  133  4
55   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  129  9
56   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  143  8
57   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   16-06-2564  145  10
58   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  136  7
59   แนวทางการดำเนินการควบคุมโควิค - 19 กรณีมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง อำเภอพนมดงรัก  เอกสารแนบ   15-06-2564  140  3
60   ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเข้าประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เอกสารแนบ   15-06-2564  131  5
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.