ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 64
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมืองดรับ-งดให้-ของขวัญในทุกเทศกาล
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221201093818.jpg   01-12-2565  5  0
2   ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3)ประจำปี 2566  doc120221111090147.jpg   11-11-2565  25  1
3   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนและผู้ดูแลระบบ ADMIN ทะเบียนพาณิชย์  doc120221111090028.jpg   11-11-2565  25  1
4   ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ประจำวันที่ 17 กพ.2565  a1   17-02-2565  67  4
5   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง เรื่องประกาศปิดหมู่บ้าน เฉพาะคุ้มในหมู่8 บ้านโนนค้อทอง  เอกสารแนบ   25-01-2565  61  5
6   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   21-01-2565  65  10
7   การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ    21-01-2565  72  0
8   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565  doc120220120034018.jpg   20-01-2565  63  9
9   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   19-01-2565  75  8
10   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565  การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 doc520220118042723.jpg doc620220118042723.jpg   18-01-2565  69  35
11   ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   16-01-2565  62  3
12   ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   10-01-2565  58  3
13   ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการลักล้อบนำเข้าและจำหน่ายบุรี่ละเมิดเครื่องหมายการค้าการยาสูบ แห่งประเทศไทย (บุหรี่ปลอม)  เอกสารแนบ   05-01-2565  59  3
14   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง เรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  เอกสารแนบ   05-01-2565  61  1
15   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  เอกสารแนบ   01-01-2565  50  1
16   ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ.พนมดงรัก  เอกสารแนบ   28-12-2564  57  1
17   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพนมดงรัก  เอกสารแนบ   28-12-2564  59  4
18   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  55  6
19   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  56  4
20   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   22-12-2564  58  4
21   ประชาสัมพันธ์ (No Gift Policy) อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   21-12-2564  58  16
22   วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  เอกสารแนบ   05-12-2564  52  3
23   วันที่ 27 พ.ย.2564 หมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 11 หมู่บ้าน  เอกสารแนบ   27-11-2564  57  2
24   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   24-11-2564  59  2
25   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   23-11-2564  53  5
26   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   12-11-2564  67  10
27   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   11-11-2564  55  1
28   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   09-11-2564  53  2
29   ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง.  เอกสารแนบ   03-11-2564  67  6
30   ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2565  เอกสารแนบ   03-11-2564  63  2
31   ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  เอกสารแนบ   03-11-2564  65  2
32   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   26-10-2564  64  5
33   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   21-10-2564  62  3
34   กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  เอกสารแนบ   19-10-2564  60  2
35   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   15-10-2564  60  2
36   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-10-2564  69  8
37   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   06-10-2564  59  9
38   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   05-10-2564  72  3
39   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ   05-10-2564  63  12
40   จดหมายข่าว  เอกสารแนบ เอกสารแนบ   05-10-2564  64  2
41   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   24-08-2564  65  3
42   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  74  5
43   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  77  4
44   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  72  8
45   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   06-08-2564  82  8
46   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   16-06-2564  87  10
47   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   15-06-2564  77  7
48   แนวทางการดำเนินการควบคุมโควิค - 19 กรณีมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง อำเภอพนมดงรัก  เอกสารแนบ   15-06-2564  84  3
49   ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเข้าประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เอกสารแนบ   15-06-2564  73  5
50   อบต.โคกกลาง กำหนดการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เอกสารแนบ   11-06-2564  75  2
51   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก  เอกสารแนบ   11-06-2564  69  3
52   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2564  เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ doc420210611070548.jpeg doc520210611070548.jpeg doc620210611070548.jpeg   11-06-2564  79  7
53   คำสั่งจังหวัดสุรินทร์  เอกสารแนบ   17-05-2564  74  4
54   ประชาสัมพันธ์ โรค ลัมปีสกิน ในวัว  เอกสารแนบ   17-05-2564  56  6
55   ประชาสัมพันธ์ โควิค - 19  เอกสารแนบ   17-05-2564  55  1
56   ประชาสัมพันธ์ โควิค - 19 วันที่ 13 พค.64  เอกสารแนบ   13-05-2564  54  3
57   ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบต.โคกกลาง  เอกสารแนบ   13-05-2564  48  2
58   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  เอกสารแนบ   21-04-2564  49  1
59   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชัน "พ้นภัย"  เอกสารแนบ   21-04-2564  54  1
60   ประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง งดการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ  เอกสารแนบ   16-04-2564  45  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.