ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำนาจหน้าที่ของอบต.
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างอบต.
ประกาศ อบต.โคกกลาง
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ อปท
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แบบการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566
คู่มือประชาชน
ข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อบต.โคกกลาง
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2567
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดโดยธรรมจรรยา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายผลการดำเนินการ ITA r.L.2566
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
 งานพัฒนาชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 65
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 โครงการกำจัดขยะ อบต.โคกกลาง
 
 แผนดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ อปท
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  34.239.158.223    
 
 
 

nogift policy

 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ตำบลโคกกลาง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

จุดพิกัด

  • ละติจูด : 14.4891748 (14° 29’ 1.0121”)

  • ลองติจูด : 103.2506101 (103° 15’ 1.0024”

  • ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ประมาณ 45 กิโลเมตร และมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2375 ตัดผ่านระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก ไปทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร มีห้วยย่างโคกกลาง และลำชีน้อยไหลผ่าน โดยมีเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อ  ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนที่ประเภทอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนและลาดเอียง พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีดินเหนียวผสมเป็นบางส่วนเหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่ ทำสวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่หมดสภาพแล้ว ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิในที่ทำกิน แหล่งน้ำทั่วไปไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีอากาศร้อนจัดในเดือนมีนาคม, เมษายน,พฤษภาคมและ อากาศชื้นในฤดูฝน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมีอากาศหนาวในเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์

เนื้อที่ ตำบลโคกกลางมีพื้นที่ประมาณ 76.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,850 ไร่

1. พื้นที่อยู่อาศัย 9.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,893.75 ไร่

2. พื้นที่ทำการเกษตรและที่สาธารณประโยชน์ 67.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 41,956.25 ไร่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ อันดับ
1 บ้านโคกกลาง 5150 4
2 บ้านโคกยาว 5000 7
3 บ้านโคกโบสถ์ 5050 6
4 บ้านตาเจก 2950 10
5 บ้านใหม่พัฒนา 2880 11
6 บ้านหนองแคน 3080 8
7 บ้านสระแก้ว 5250 2
8 บ้านโนนค้อทอง 5260 1
9 บ้านโนนสมบูรณ์ 5170 3
10 บ้านหลักพัฒนา 2990 9
11 บ้านโคกกลางใหม่ 5070 5
รวม 47850

 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ 0-4450-8066 เบอร์โทรสาร 0-4450-8013
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MD digital solutions ติดต่อ Admin : 0-9023-46527
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.