ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 ประกาศ อบต.โคกกลาง
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ อปท
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 แบบการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อบต.โคกกลาง
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2567
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  asd
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 65
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ตำบลโคกกลาง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

จุดพิกัด

  • ละติจูด : 14.4891748 (14° 29’ 1.0121”)

  • ลองติจูด : 103.2506101 (103° 15’ 1.0024”

  • ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ประมาณ 45 กิโลเมตร และมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2375 ตัดผ่านระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก ไปทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร มีห้วยย่างโคกกลาง และลำชีน้อยไหลผ่าน โดยมีเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อ  ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนที่ประเภทอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนและลาดเอียง พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีดินเหนียวผสมเป็นบางส่วนเหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่ ทำสวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่หมดสภาพแล้ว ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิในที่ทำกิน แหล่งน้ำทั่วไปไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีอากาศร้อนจัดในเดือนมีนาคม, เมษายน,พฤษภาคมและ อากาศชื้นในฤดูฝน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมีอากาศหนาวในเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์

เนื้อที่ ตำบลโคกกลางมีพื้นที่ประมาณ 76.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,850 ไร่

1. พื้นที่อยู่อาศัย 9.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,893.75 ไร่

2. พื้นที่ทำการเกษตรและที่สาธารณประโยชน์ 67.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 41,956.25 ไร่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ อันดับ
1 บ้านโคกกลาง 5150 4
2 บ้านโคกยาว 5000 7
3 บ้านโคกโบสถ์ 5050 6
4 บ้านตาเจก 2950 10
5 บ้านใหม่พัฒนา 2880 11
6 บ้านหนองแคน 3080 8
7 บ้านสระแก้ว 5250 2
8 บ้านโนนค้อทอง 5260 1
9 บ้านโนนสมบูรณ์ 5170 3
10 บ้านหลักพัฒนา 2990 9
11 บ้านโคกกลางใหม่ 5070 5
รวม 47850

 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.