ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ( โทร 0-4450-8066 โทรสาร 0-4450-8013 )  
 
 
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างอบต.
 ประกาศ อบต.โคกกลาง
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ อปท
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 แบบการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 งานพัฒนาชุมชน
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 65
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

ชุมชนการปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ตำแหน่ง
1 บ้านโคกกลาง นายศุภรักษ์   ภักดี ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านโคกยาว นายบุญธรรม สาลี ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านโคกโบสถ์ นายประสิทธิ  เครือศรี ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านตาเจก นางพิสมัย คำเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านใหม่พัฒนา นายสมบูรณ์ วิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านหนองแคน นางสำรวย ทองแม้น ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านสระแก้ว นายทองมา ก้านอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านโนนค้อทอง นายสัมฤทธิ์ เหล็กสี ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านโนนสมบูรณ์ นายคันคิด ชัยโคตร์ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านหลักพัฒนา นายสมพงษ์ จารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านโคกกลางใหม่ นายถาวร จันทร์งาม กำนันตำบลโคกกลาง

จำนวนครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลโคกกลาง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านโคกกลาง 225 312 324 636
2 บ้านโคกยาว 195 281 287 568
3 บ้านโคกโบสถ์ 244 508 445 953
4 บ้านตาเจก 76 165 172 337
5 บ้านใหม่พัฒนา 155 270 237 507
6 บ้านหนองแคน 88 148 138 286
7 บ้านสระแก้ว 342 477 475 952
8 บ้านโนนค้อทอง 232 427 410 837
9 บ้านโนนสมบูรณ์ 242 422 457 879
10 บ้านหลักพัฒนา 77 136 132 268
11 บ้านโคกกลาง 152 289 268 557
รวม 2028 3435 3345 6780

ศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

 • สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง
  • โรงเรียนบ้านโคกกลาง( ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับ ม.3 )

  • โรงเรียนบ้านสระแก้ว( ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับ ม.3 )

  • โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์

หมายเหตุ  ทั้ง 3 โรงเรียน ( สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน/ครู ของโรงเรียน

ในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.. 2557

ชื่อโรงเรียน   จำนวนห้องเรียน   จำนวนบุคลากร   จำนวนนักเรียน รวม  
หมายเหตุ  
อนุบาล  ป.1 – ป.6  ม.1 – ม.3 
1. โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 8 12 23 18 49 38 - - 128
2. โรงเรียนบ้านโคกกลาง 11 30 46 39 112 123 60 53 433
3. โรงเรียนบ้านสระแก้ว 11 20 25 24 70 49 37 39 244
รวมทั้งหมด 38 62 94 81 231 210 97 92 805

ที่มา : สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลโคกกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโบสถ์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อทอง  

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนห้อง จำนวนครู จำนวนเด็กเล็ก หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางใหม่ 1 2 21 28 49
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโบสถ์ 1 2 24 16 40
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อทอง 1 2 18 25 43
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 1 2 29 23 52
รวมทั้งหมด 4 8 83 86 169

ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลโคกกลาง

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.. 2557

ศาสนา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ การจำพรรษา
1 วัดบ้านโคกโบสถ์ บ.โคกโบสถ์ ม. 3 ต.โคกกลาง พระสมศักดิ์ สุขกาโม พระ 7 รูป
2 วัดบ้านสระแก้ว บ.ใหม่พัฒนา ม. 5 ต.โคกกลาง พระเจริญ สุภัทโธ พระ 6 รูป
3 วัดกลางโภคาราม บ.โนนสมบูรณ์ ม. 9 ต.โคกกลาง พระครูปริยัติบุญญาทร พระ 7 รูป
4 วัดป่าแก้วโคกกลาง บ.โคกกลางใหม่ ม. 11 ต.โคกกลาง พระครูวิวัฒน์ วินัยบูรณ์ พระ 5 รูป
5 ที่พักสงฆ์สระสาม บ.โคกโบสถ์ ม. 3 ต.โคกกลาง พระสงวน สมจิตโต พระ 1 รูป
6 ที่พักสงฆ์บ้านตาเจก บ.ตาเจก ม. 4 ต.โคกกลาง พระประดี ปริสุทโธ พระ 1 รูป
7 สำนักสงฆ์บ้านโนนค้อทอง บ.โนนค้อทอง ม. 8 ต.โคกกลาง พระบูรณ์ ขันติภโล พระ 5 รูป
8 ที่พักสงฆ์บ้านหนองแคน บ.หนองแคน ม. 6 ต.โคกกลาง พระอธิการนาย -
9 ที่พักสงฆ์วัดป่าโนนน้อย บ.สระแก้ว ม. 7 ต.โคกกลาง หลวงพ่อดา -

สาธารณสุข

ตำบลโคกกลาง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ( รพ.สต. ) จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มีบุคลากร ดังนี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกกลาง จำนวน คน
พยาบาลวิชาชีพ จำนวน คน
เจ้าหน้าที่ฑันตกรรม จำนวน  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8066 , โทรสาร 0-4450-8013

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.